В случай,когато разбирате,че имате авария е във ваша полза да имате информация какво се случва в този момент.

Подбраните примери са за някои от честите аварии в домакинствата ,но и в други сектори

 businessman turning on light bulb head ikon ikon images

 ИЗБОР НА АП (АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ)

Как да изберем автоматичен прекъсвач?

 

download32

Автоматичен прекъсвач (АП) се използва за да предпазва електрически вериги от къси съединения и свръх токове. Той се прилага за мрежи към които рядко се включват електродвигатели и други крупни консуматори.

 

Автоматичните прекъсвачи са широко използвани в индустрията, търговията, високото строителство и жилищните сгради заради тяхната лесна пистова инсталация, размерът им, разнообразните им функции, модерните модели и безопасното им използване.

 

Главни параметри на автоматичен прекъсвач

1. Номинално напрежение. Стойността на напрежението на АП в режим на работа и номиналното му напрежение не трябва да е по-ниско от напрежението на електрическата мрежа към която е свързан.

2. Номинален ток. Той показва максималният ток при който АП може да работи нормално за продължителен период от време. Ако токът на натоварване превиши тази стойност, термичният разединяващ елемент ще бъде нагрят, ще огъне биметалната пластина и по този начин ще се задейства разединяващият механизъм.  

3. Номинален ток на корпуса. Това е номиналният ток при максимално задействане на АП в пластмасов корпус с приблизително еднакви дименсии. Той е с различна концепция от номиналният ток на АП. Ако токът в корпусът е един и същ, размерът на АП произведен от една фабрика ще е абсолютно същият, но ако номиналният ток на две задействания на АП е същият, а токът в корпуса е различен – техните размери значително ще се различават.

4. Номинална прекъсваща способност и пределна прекъсваща способност.

 1. Граничната прекъсваща способност се отнася до граничната точка на задействане предизвикана от максималният ток на късо съединение, който АП би могъл да понесе. АП с ограничена прекъсваща способност не може да бъде използван повторно.   
 2. Номиналната оперативна прекъсваща способност при късо съединение се отнася до способността на АП да действа поради ток на късо съединение, който той може да понесе в нормални условия. Този АП може да бъде използван след задействане.

5. В зависимост от характеристиките на изключване на АП, те биват разделени в няколко основни криви на изключване, които имат следните значения:

Крива на изключване B: ток на изключване 3 до 5 пъти номиналният ток на веригата. Той е подходящ за домашни ел. инсталации, защита на битовите уреди и лична безопасност.

Крива на изключване C: ток на изключване 5 до 10 пъти номиналният ток на веригата. Той е подходящ за разпределителни линии, осветителни линии и вериги на двигатели с висок свързващ ток.

Крива на изключване D: ток на изключване 10 до 20 пъти номиналният ток на веригата. Той е подходящ за оборудване с висок импулсен ток, като трансформатори, соленоидни помпи и др.

 

Правила за избор на автоматични прекъсвачи

 1. Номиналното напрежение на АП е по-високо или равно на номиналното напрежение на линията към която е включен.
 2. Номиналният ток на АП е по-висок или равен на номиналният ток на линията към която е включен.
 3. Номиналната прекъсваща способност при късо съединение е по-голяма или равна на максималният ток на късо съединение, който може да се получи във веригата.
 4. Стартовият ток за незабавно задействане на АП е по-малък от 0.8 пъти еднофазният ток на късо съединение в края на линията.
 5. Трябва да се има предвид краткосрочната задръжка, капацитета за задействане на късо съединение и координацията между етапите.   
 6. Определете броят на полюсите на АП според броят на линии, които трябва да бъдат защитени. Например: ако общото електричеството на домакинството е еднофазно и мрежата е съставена от фаза и нула, ако двете линии се нуждаят от защита се избира двуполюсен АП. В случай, че нулевата линия не се нуждае от защита се избира еднополюсен АП.
 7. Амперажът на АП се определя според натоварването на линията. Например, ако носимоспособността на линията е 20А и номиналният работен ток на електрооборудването е 10А,  трябва 10А< АП < 20А
 8.  Видът мигновена защита се определя според вида съпротивление на електрическите уреди свързани към мрежата. Трите вида мигновена защита със съответна кратност към номиналният ток In във веригата са:
  • Тип B: 3 до 5 пъти In
  • Тип C: 5 до 10 пъти In
  • Тип D: 10 до 14 пъти In

  Тип B се използва ако веригата включва само крушки с нажежаема жичка. Тип C е за обща консумация на енергия, а тип D за защита на климитаци.

Избор на АП за защита на кабели

Стойността на тока с дългосрочно закъснение е по-малка от тока на натоварване на линията. Дългосрочното закъснение кара прекъсвача да изчака известно време, за да позволи на временните пускови токове, като тези, възникнали при стартиране на електродвигател да премина, без да се изключи.

Стойността на настройка на моментното действие е по-малка от 6 до 20 пъти линейния изчислен ток на натоварване.

Избор на АП за защита на електродвигатели

Стойността на тока с дългосрочно закъснение е равна на тока на електродвигателя.

Стойността на настройка на моментното действие е равна на от 8- до 15 пъти номиналният ток на двигателя (за индукционни двигатели) и е 3 до 6 пъти за стъпкови двигатели.

Вижте още:

Избор сечение на проводници

Късо съединение

Повишено захранващо напрежение

Понижено захранващо напрежение